You are hereICS32sx wyzwalanie bitowe

ICS32sx wyzwalanie bitowe


   ICS32sx wyzwalanie bitowe Okno to umożliwia skonfigurowanie parametrów wyzwalania bitowego "Analizatora Stanów Logicznych". Dostępne ustawienia to "Tryb Wyzwalania" i "Maska i Wartość" bitowego warunku wyzwalania. Wyzwalanie Bitowe można scharakteryzować jako operacja "OR". Dokładniejsze wyjaśnienie tego pojęcia umieszczono w dalszej części dokumentu.

ics32sx_cfg_trig_bit.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Tryb Wyzwalania. Określa metodę interpretacji pojawienia się Bitowego Warunku Wyzwolenia (BWW). Pojawienie się BWW rozumiane jest jako zależność polegająca na uwzględnieniu podczas analizy wyłącznie bitów wejścia pomiarowego dla których odpowiedni bit Maski przyjmuje wartość '1'. Następnie dla każdego z tych bitów porównywany jest stan odpowiedniej linii wejściowej z bitem pola Wartość. Gdy przynajmniej jeden bit ma obie wartości równe generowany jest wewnętrzny warunek zrównania. Następnie zrównanie to, w zależności od Trybu Wyzwalania, interpretowane jest następująco:

  <> None. Brak ustawionego warunku wyzwalania.
     UWAGA. Gdy Wyzwalanie Słowem również jest ustawione jako None, wówczas analizator nie ma ustawionego warunku wyzwalania. W tym przypadku cykl pomiarowy to jednorazowe zapełnienie bufora wewnętrznego danymi wejściowymi

  <> Rising Edge. W każdym cyklu zegarowym sprawdzane jest czy w poprzednim cyklu zegara taktującego system wystąpiło zrównanie się stanu którejkolwiek aktywnej linii wejściowej z wartością ustawioną w odpowiednim bicie parametru Wartość. Jeżeli w poprzednim cyklu brak było zrównania, a w bieżącym cyklu zrównanie to występuje, generowany jest wewnętrzny warunek wyzwolenia

  <> Falling Edge. Podobnie jak w przypadku Rising Edge, z tą różnicą, że wewnętrzny warunek wyzwolenia generowany jest gdy w poprzednim cyklu zegarowym było zrównanie, a w bieżącym cyklu zegarowym zrównanie to już nie występuje

  <> Level. Wewnętrzny warunek wyzwolenia generowany jest za każdym razem gdy występuje zrównanie się któregokolwiek z aktywnych bitów.

  Domyślnie przyjęte jest, że ustawienie Trybu Wyzwalania na np. Rising Edge polega na oczekiwaniu na pojawienie się stanu '0' do '1' na aktywowanej Maską linii wejściowej Analizatora. W tym przypadku przyjęto zasadę, że np. narastające zbocze zdefiniowane jest jako stan określony zależnością: (a) brak pojawienia się warunku wyzwolenia, (b) pojawienie się warunku wyzwolenia. Jak widać, nie na bitach ale na wewnętrznej linii warunku wyzwolenia pojawia się zbocze narastające. Problem nie istnieje w przypadku gdy bit Maski ma aktywne tylko jedno pole. W przypadku większej ilości aktywnych pól może pojawić się sytuacja: Ustawione mamy dwa warunki bitowego wyzwalania na sygnały WR i RD. W przypadku gdy którykolwiek z nich przyjmie wartość '0' generowany jest warunek wyzwolenia. Załóżmy, że sygnały WR i RD przyjmują wartość '0' ale tylko na jeden cykl pomiarowy. Przyjmijmy również, że w jednym cyklu oba sygnały są nieaktywne (oba '1'), w drugim cyklu aktywny jest tylko sygnał WR, w trzecim cyklu aktywny jest tylko sygnał RD, a w czwartym cyklu sygnały te pozostają nieaktywne. W drugim i trzecim cyklu pojawiły się dwa stany różnych sygnałów które generują wewnętrzny sygnał warunku w postaci '0110', gdzie '0' oznacza brak warunku wyzwolenia, a '1' oznacza, że warunek wyzwolenia wystąpił. Analizując otrzymany wynik łatwo jest stwierdzić, że w tym przypadku zamiast dwóch zboczy tak naprawdę pojawia się wyłącznie jedno zbocze narastające.

 2. Numer bitu w danym porcie

 3. Maska Wyzwalania Bitowego. Graficzny dostęp do poszczególnych bitów Maski

 4. Wartość Wyzwalania Bitowego. Graficzny dostęp do poszczególnych bitów Wartości

 5. Nazwa Portu. Składa się z przynajmniej jednego członu (nazwy podstawowej) zawierającego 'P', numer portu i numer bitu w porcie. W przypadku gdy użytkownik zdefiniował sygnał bitowy i nadał mu nazwę, nazwa ta pojawia się obok nazwy podstawowej

 6. Maska Wyzwalania bitowego. Reprezentacja liczbowa

 7. Wartość Wyzwalania Bitowego. Reprezentacja liczbowa

<<<<<<>>>>>>

UWAGA. Graficzną reprezentację Maski i Wartości można zmieniać bez klikania myszą a jedynie przesuwaniem nad ikonami kursora myszy. W tym celu należy podczas tej operacji wcisnąć "Lewy Ctrl".

Etykietowanie

Szukaj