You are hereKonfiguracja sygnałów

Konfiguracja sygnałów


   Analizator Stanów logicznych ICS32sx umożliwia pomiar do 32 sygnałów jednocześnie. Wejścia pomiarowe Analizatora to cztery 8-bitowe porty. Umownie te 32 sygnały można przypisać dowolnym sygnałom zdefiniowanym w programie obsługi urządzenia. Wejścia pomiarowe mogą być wielokrotnie zmapowane pod zdefiniowane sygnały i tworzyć mogą pojedyncze sygnały jak i magistrale wyświetlane w formie analogowej lub cyfrowej. Ogólnie definiowanie sygnałów sprowadza się do utworzenia dla każdego sygnału wpisu o określonej postaci. Dwa główne podziały to:

 • Magistrala sygnałów. Zwana w programie Słowem
 • Pojedynczy sygnał. Zwany w programie Bitem

Magistrala sygnałowa. Składa się z Definicji Słowa i Definicji Bitów Słowa.

<<<<<<>>>>>>

Definicja Słowa zawiera podstawowe informacje o zdefiniowanym słowie jak również zawiera ustawienia wspólne dla skojarzonych ze słowem bitami:

 1. >word - klucz dla definicji słowa

 2. "name.XXX" - XXX definiuje nazwę słowa. Np "name.Nazwa magistrali"

 3. format.XXX - Format wyświetlanej magistral

  <> format.digital - Cyfrowa reprezentacja magistrali

  <> format.analog - Analogowa reprezentacja magistrali

 4. radix.XXX - Tryb wyświetlania wartości

  <> radix.decimal_unsigned - Reprezentacja dziesiętna bez znaku

  <> radix.decimal_signed - Reprezentacja dziesiętna ze znakiem

  <> radix.hexadecimal - Reprezentacja heksadecymalna

  <> radix.octal - Reprezentacja ósemkowa

  <> radix.binary - Reprezentacja binarna

  <> radix.ascii - Reprezentacja znakowa. Wyświetlane są znaki ASCII z zakresu <32..126>. Znaki spoza tego zakresu zastępowane są znakiem specjalnym

 5. expand.XXX - postać bitów słowa

  <> expand.true - Słowo i wszystkie jego składowe bity są widoczne

  <> expand.false - Widoczne jest tylko Słowo

 6. mode.min.XXX - wartość bazowa minimalna dla wyświetlania sygnałów w postaci analogowej

  <> mode.min.automatic - program automatycznie wyszukuje minimalna wartość i przyjmuje ją jako wartość minimalną do wyświetlenia

  <> mode.min.XXX - XXX wartość podana przez użytkownika. Funkcja przydatna gdy użytkownik chce obserwować sztywno określony przedział wartości

 7. mode.max.XXX - wartość bazowa minimalna dla wyświetlania sygnałów w postaci analogowej

  <> mode.max.automatic - program automatycznie wyszukuje maksymalną wartość i przyjmuje ją jako wartość maksymalną do wyświetlenia

  <> mode.max.XXX - XXX wartość podana przez użytkownika

 8. height.XXX - wysokość w pikselach sygnału

 9. color_line.XXX - kolor linii sygnału. Najlepiej jest wprowadzać kolor w postaci heksadecymalnej. Wówczas wartość koloru to 0xRRGGBB, gdzie RR to kolor czerwony, GG zielony, a BB to niebieski. Każdy z kolorów może przyjąć wartość z zakresu 00..FF.

<<<<<<>>>>>>

Definicja Bitów Słowa. Definiuje parametry wymienionego w tym rekordzie bitu słowa. Bez nich Słowo jest niewypełnione czyli nie zawiera żadnych bitów.

 1. >wbit - klucz dla definicji bitu słowa

 2. input_bit.XX - Numer bitu wejściowego Analizatora Stanów Logicznych. XX może przyjąć wartość z zakresu 0..31

 3. word_bit.XX - Numer bitu w Słowie. XX może przyjąć wartość z zakresu 0..31. Jak widać input_bit i word_bit tworzą mechanizm mapowania wejść pomiarowych Analizatora na odpowiednie bity zdefiniowanego słowa

 4. height.XXX - identycznie jak dla słowa

 5. color_line.XXX - identycznie jak dla słowa

<<<<<<>>>>>>

Definicja pojedynczych sygnałów. Definiuje parametry bitu.

 1. >sbit - klucz dla definicji bitu

 2. input_bit.XX - Numer bitu wejściowego Analizatora Stanów Logicznych. XX może przyjąć wartość z zakresu 0..31

 3. height.XXX - wysokość w pikslach sygnału

 4. color_line.XXX - identycznie jak dla słowa

<<<<<<>>>>>>

Przykłady:

Definicja Słowa o nazwie "Port 3" wyświetlanym w postaci heksadecymalnie. Składowe bity osadzone są w słowie na pozycjach 0..7 co powoduje, że słowo przyjmie wartości z zakresu 0x0 .. 0xFF. Na zdefiniowane bity słowa zmapowano bity 24..31 wejścia pomiarowego Analizatora Stanów Logicznych.

>word "name.Port 3" format.digital radix.hexadecimal expand.false mode.min.automatic mode.max.automatic height.14 color_line.0x00ff00

>wbit input_bit.24 word_bit.00 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.25 word_bit.01 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.26 word_bit.02 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.27 word_bit.03 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.28 word_bit.04 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.29 word_bit.05 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.30 word_bit.06 height.14 color_line.0x80ff80

>wbit input_bit.31 word_bit.07 height.14 color_line.0x80ff80

Definicja Bitu o nazwie "CS" i będącego w rzeczywistości 24 bitem wejścia pomiarowego Analizatora Stanów Logicznych:

>sbit "name.CS" input_bit.24 height.14 color_line.0x80ff80
Etykietowanie

Szukaj