You are heresys_server_wr_rd_buffer

sys_server_wr_rd_buffer


    Funkcja wykonuje dwie podstawowe operacje. Kopiuje plik z poziomu aplikacji serwera do bufora systemowego serwera oraz pobiera dane z bufora systemowego serwera i kopiuje je do pliku również po stronie aplikacji serwera
Funkcja dostępna jest dla trybu pracy serwera privilaged lub supervisor

  Rozkazy  
 • --wr_s. Synchronicznie kopiuje dane z pliku po stronie serwera do wskazanego bufora znajdującego się na serwerze. Ilość przekopiowanych danych równa jest wielkości pliku
 • --rd_s. Synchronicznie kopiuje dane z wskazanego bufora znajdującego się na serwerze do pliku po stronie aplikacji serwera.

Opis rozkazów

  --wr_s  

Składnia

ics_client.exe --sys_server_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s buffer address file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --wr_s Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. progress progress_f
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • progress Liczba całkowita oznaczając procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100
 • progress_f Liczba z przecinkiem oznaczająca procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100.0
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. W tym czasie aplikacja kliencka nie zwraca informacji o postępie kopiowania danych
 • UWAGA. Rozkaz wymaga pracy serwera w trybie supervisor. Konfiguracja ta ze względu na bezpieczeństwo powinna być używana bardzo ostrożnie
  --rd_s  

Składnia

ics_client.exe --sys_server_wr_rd_buffer IP TCP --rd_s buffer address size file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --rd_s Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • size Rozmiar danych do skopiowania
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. progress progress_f
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • progress Liczba całkowita oznaczając procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100
 • progress_f Liczba z przecinkiem oznaczająca procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100.0
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. W tym czasie aplikacja kliencka nie zwraca informacji o postępie kopiowania danych
 • UWAGA. Rozkaz wymaga pracy serwera w trybie supervisor. Konfiguracja ta ze względu na bezpieczeństwo powinna być używana bardzo ostrożnie

Szukaj