You are hereOkno główne programu

Okno główne programu


    Jest to okno główne programu aplikacji Freq-Peri. W tym miejscu odbywa się sterowanie cyklem pomiarowym jak również wyświetlane są informacje o wartościach częstotliwości i okresu zmierzonych przez urządzenie pomiarowe ICS32sx. Implementacja freq-peri umożliwia przeprowadzanie pomiaru dla dwóch kanałów jednocześnie, co zostało przedstawione w oknie aplikacji graficznej jako dwie kolumny z wynikami Input 0 oraz Input 1. Interpretację poszczególnych pól przedstawiono na rysunku:

main_window_s480.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Przycisk START/STOP Rozpoczyna i kończy pomiar
   
 2. Przycisk ICS32sx połączenia. Wywołuje okno ustawień połączenia TCP/IP oraz ścieżek dostępu
   
 3. Przycisk Exit Wyjście z programu
   
 4. Frequency. Wyświetla bieżącą częstotliwość zarejestrowaną przez urządzenie
   
 5. Frequency avg. Wartość uśredniona odczytanej częstotliwości. Ilość ostatnio zmierzonych próbek brana do uśrednienia określana jest na podstawie pola 12
   
 6. Period Lo All Procentowy udział wszystkich stanów niskich sygnału mierzonego w danym cyklu pomiarowym
   
 7. Period Hi All Procentowy udział wszystkich stanów wysokich sygnału mierzonego w danym cyklu pomiarowym
   
 8. Period Lo First Czas trwania pełnego pierwszego stanu niskiego w danym cyklu pomiarowym. Pierwszy pełny stan niski oznacza że automat pomiarowy przed rozpoczęciem zliczania czasu oczekuje na pojawienie się stanu wysokiego. Dopiero przejście ze stanu wysokiego do niskiego rozpoczyna mierzenia czasu trwania stanu niskiego. Pomiar trwa wyłącznie podczas trwania tego jednego stanu niskiego. Automat pomiarowy mierzy więc czas trwania stanu niskiego "pogrubionego" w przedstawionej sekwencji: 1->0->1->0->1->0... lub 0->1->0->1->0->1->0...
   
 9. Period Hi First Czas trwania pełnego pierwszego stanu wysokiego w danym cyklu pomiarowym. Pierwszy pełny stan wysoki oznacza że automat pomiarowy przed rozpoczęciem zliczania czasu oczekuje na pojawienie się stanu niskiego. Dopiero przejście ze stanu niskiego do wysokiego rozpoczyna mierzenia czasu trwania stanu wysokiego. Pomiar trwa wyłącznie podczas trwania tego jednego stanu wysokiego. Automat pomiarowy mierzy więc czas trwania stanu wysokiego "pogrubionego" w przedstawionej sekwencji: 0->1->0->1->0->1... lub 1->0->1->0->1->0->1...
   
 10. Measurement Wyświetla numer pomiaru zarejestrowany przez urządzenie
   
 11. Data logger Uruchamia proces zapisywania zmierzonych danych do pliku tekstowego o nazwie przedstawionej w polu 14. Kolejna linia pomiarowa dopisywana jest do pliku po każdym wykonanym pomiarze. W celu zakończenia logowania danych należy odznaczyć tą opcję. W przypadku ponownego uaktywnienia opcji tworzony jest nowy plik o nowej nazwie
   
 12. Freq avg. Pole wejściowe. Użytkownik w tym miejscu wprowadza ilość ostatnio zmierzonych próbek jaka ma być brana do procesu uśredniania zmierzonej częstotliwości wyświetlanej w polu 5
   
 13. X/Y Wartość X oznacza zatwierdzoną przez program wartość z pola 12. Niewłaściwe znaki lub niewłaściwy zakres liczby w polu 12 powoduje, że aktualnie ważna wartość X nie zostaje zmieniona. Wartość Y oznacza ilość próbek które zostały już uwzględnione w procesie uśredniania
   
 14. Log file Nazwa pliku logowania zmierzonych danych. Nazwa tworzona jest na podstawie daty i czasu pobranych z systemu
   
 15. Konsola Pole tekstowe w którym przedstawiane są informacje dotyczące wymiany danych pomiędzy aplikacją graficzną a aplikacją konsolową (biblioteka dll) urządzenia ICS32sx pracującego w konfiguracji częstościomierza-okresomierza
   
 16. CLR Przycisk czyszczący dane wyprowadzone na konsolę
   

Szukaj