You are hereICS32sx wyzwalanie słowem

ICS32sx wyzwalanie słowem


   Okno to umożliwia skonfigurowanie parametrów wyzwalania słowem Analizatora Stanów Logicznych. Dostępne ustawienia to "Tryb Wyzwalania" i "Maska i Wartość" słownego warunku wyzwalania. Wyzwalanie Słowem można scharakteryzować jako operacja "AND". Dokładniejsze wyjaśnienie tego pojęcia umieszczono w dalszej części dokumentu.

ics32sx_cfg_trig_word.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Tryb Wyzwalania. Określa metodę interpretacji pojawienia się Słownego Warunku Wyzwolenia (SWW). Pojawienie się SWW rozumiane jest jako zależność polegająca na uwzględnieniu podczas analizy wyłącznie bitów wejścia pomiarowego dla których odpowiedni bit Maski przyjmuje wartość '1'. Następnie dla każdego z tych bitów porównywany jest stan odpowiedniej linii wejściowej z bitem pola Wartość. Gdy wszystkie bity mają obie wartości równe generowany jest wewnętrzny warunek zrównania. Następnie zrównanie to, w zależności od Trybu Wyzwalania, interpretowane jest następująco:

  <>None. Brak ustawionego warunku wyzwalania.
     UWAGA. Gdy Wyzwalanie Bitowe również jest ustawione jako None, wówczas analizator nie ma ustawionego warunku wyzwalania. W tym przypadku cykl pomiarowy to jednorazowe zapełnienie bufora wewnętrznego danymi wejściowymi

  <> Rising Edge. W każdym cyklu zegarowym sprawdzane jest czy w poprzednim cyklu zegara taktującego system wystąpiło zrównanie się stanu wszystkich aktywnych linii wejściowych z wartościami ustawionymi w odpowiednich bitach parametru Wartość. Jeżeli w poprzednim cyklu brak było zrównania, a w bieżącym cyklu zrównanie to występuje, generowany jest wewnętrzny warunek wyzwolenia

  <> Falling Edge. Podobnie jak w przypadku Rising Edge, z tą różnicą, że wewnętrzny warunek wyzwolenia generowany jest gdy w poprzednim cyklu zegarowym było zrównanie, a w bieżącym cyklu zegarowym zrównanie to już nie występuje

  <> Level. Wewnętrzny warunek wyzwolenia generowany jest za każdym razem gdy występuje zrównanie się wszystkich aktywnych bitów.

     Domyślnie przyjęte jest, że ustawienie Trybu Wyzwalania na np. Rising Edge polega na oczekiwaniu na pojawienie się stanu '0' do '1' na aktywowanej Maską linii wejściowej Analizatora. W przypadku analizy całego słowa, które w tym przypadku ma miejsce musi być realizowane inaczej. Przyjęto zasadę, że np. narastające zbocze zdefiniowane jest jako stan określony zależnością: (a) brak pojawienia się warunku wyzwolenia, (b) pojawienie się warunku wyzwolenia.Zasadę działania Wyzwalania Słowem można wytłumaczyć również na przykładzie:Ustawiono aktywne słowo w polu "Word Select". Słowo to zajmuje bity 8..15 z 32 bitowego wejścia pomiarowego analizatora. Wybierając w ten sposób słowo automatycznie uaktywnione zostały bity Maski (0x0000FF00). Parametr Wartość ustawiono na 0x4D. Po rozpoczęciu pomiaru każdorazowe pojawienie się na wejściu pomiarowym analizatora wartości 0xXXXX4DXX spowoduje wygenerowanie warunku wyzwolenia dla słowa. Jego interpretacja przez wewnętrzną logikę analizatora zależy od wybranego Trybu Wyzwalania. Znaki 'X' w tym przypadku oznaczają wartość dowolną

 2. Numer bitu w danym porcie
   
 3. Maska Wyzwalania Słowem. Graficzny dostęp do poszczególnych bitów Maski. Maska ta po wybraniu słowa z pola "Word Select" domyślnie jest ustawiona na wszystkie bity danego słowa. Składowe bity słowa Maski można jednak zmieniać. Jest to szczególnie pomocne, gdy mając np. magistralę adresową potrzebne jest dodatkowo uchwycenie momentu, nie kiedy jest odwołanie pod dany adres ale kiedy następuje zapis danych pod dany adres. W tym przypadku uaktywnia się dodatkowo maskę sygnału zapisu i ustawia mu się Wartość na stan aktywny zapisu np. '0'. Innym przypadkiem zmiany bitów Maski słowa jest sytuacja gdy potrzebne jest uchwycenie odwołania do przestrzeni adresowej. W takim przypadku de-aktywuje się najmłodsze bity Maski w ilości zależnej od rozmiaru poddanej detekcji przestrzeni adresowej

 4. Wartość Wyzwalania Bitowego. Graficzny dostęp do poszczególnych bitów Wartości

 5. Nazwa Portu. Składa się z przynajmniej jednego członu (nazwy podstawowej) zawierającego 'P', numer portu i numer bitu w porcie. W przypadku gdy użytkownik zdefiniował sygnał bitowy i nadał mu nazwę, nazwa ta pojawia się obok nazwy podstawowej

 6. Word Select. Wybór słowa na podstawie którego zostanie wypełniona Maska warunku wyzwolenia. Lista sygnałów dostępna w tym polu jest identyczna z listą sygnałów zdefiniowanych przez użytkownika. Poza sygnałami użytkownika dostępny jest również sygnał "-- not defined --" obejmujący wszystkie dostępne bity maski

 7. Maska Wyzwalania bitowego. Reprezentacja liczbowa

 8. Wartość Wyzwalania Bitowego. Reprezentacja liczbowa

<<<<<<>>>>>>

UWAGA. Graficzną reprezentację Maski i Wartości można zmieniać bez klikania myszą a jedynie przesuwaniem nad ikonami kursora myszy. W tym celu należy podczas tej operacji wcisnąć "Lewy Ctrl".

Etykietowanie

Szukaj