You are hereICS32sx konfiguracja wyzwalania

ICS32sx konfiguracja wyzwalania


    Okno to umożliwia skonfigurowanie ogólnych parametrów wyzwalania Analizatora Stanów Logicznych. Dostępne ustawienia to "Podział Bufora" i "Licznik Warunków".  Aby wyjaśnić znaczenie tych parametrów należy przestawić ogólną zasadę działania analizatora.
    Analizator Stanów Logicznych ICS32sx posiada wewnętrzny bufor danych oparty o pamięć o skończonym rozmiarze, widzianą jednak jako bufor cykliczny. Po rozpoczęciu pomiaru bufor ten jest zapisywany danymi wejściowymi w takt zegara systemowego ustawianego w innej sekcji  okna konfiguracji urządzenia. W przypadku braku aktywnego warunku wyzwalania bufor jest jednorazowo zapełniany danymi mierzonymi. W przypadku uaktywnienia warunku wyzwalania bufor stale zapełniany jest danymi wejściowymi do momentu aż spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków wyzwalania. W tym momencie bufor dopełniany jest danymi do momentu określonego przez parametr "Podział Bufora".
 
    Zakładka konfiguracji podstawowych parametrów warunku wyzwalania przestawiona została na rysunku:

ics32sx_cfg_trig_gen.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

  1. Sekcja Buffer Division. W niej ustawiane jest miejsce w buforze, gdzie pojawi się warunek wyzwolenia

  2. Pole kontroli parametru "Buffer Division". Dostępne jest 15 różnych wartości. Każda z nich określa procentowy podział bufora na część przed i po pojawieniem się warunku wyzwolenia. Działanie tego parametru najlepiej jest przedstawić na przykładzie.  Załóżmy, że ustawiono podział bufora na wartość 6 (6,25%). Dodatkowo ustawiono warunek wyzwalania na pojawienie się zbocza narastającego na jednej z linii wejściowych. Analizator został uruchomiony i trwa pomiar. Urządzenie wstępnie zapełniło wewnętrzny bufor i oczekuje na pojawienie się "zero na jeden" na wybranym wejściu. Po spełnieniu tego warunku bufor wewnętrzny zostaje zapełniony próbkami w ilości (100% - 6,25%) * rozmiar bufora. W wyniku tego ustawienia na ekranie ukaże się przebieg zawierający 6,25% danych widocznych przed warunkiem wyzwolenia i 93,75% po warunku. Samo przejście sygnału z zero do jeden powinno zostać uwidocznione w miejscu 6,25% bufora.
    Jak łatwo się jest domyślić im mniejszą wartość ustawiamy dla tego parametru tym więcej danych jest rejestrowanych po wystąpieniu warunku wyzwolenia. Małe wartości parametru umożliwiają więc obserwację następstw wywołanych pojawieniem się warunku wyzwolenia. Duże wartości tego parametru z kolei przydatne są w sytuacji kiedy interesującą jest przyczyna, która uruchomiła warunek wyzwalania

  3. Sekcja Trigger Counter. Odpowiedzialna za opóźnienie właściwego wyzwolenia analizatora o zadaną ilość zdarzeń powodujących spełnienie warunku wyzwalania

  4. Pole edycji "Trigger Counter". Parametr ten przesuwa okno pomiarowe o określony czas lub o określoną ilość zdarzeń do przodu osi upływu czasu. Wytłumaczenie tego parametru najlepiej przeprowadzić za pomocą przykładu.
    Użytkownik chce zarejestrować analizatorem problem zapisu danych do urządzenia znajdującego się w przestrzeni adresowej pod adresem np. 0x456. Problem polega jednak na tym, że zapis generuje błąd po przepełnieniu liczby np. 3-bajtowej czyli po 16777216 zapisie pod ten adres. Rozmiar bufora niestety nie wystarcza do zarejestrowania wszystkich danych od momentu pojawienia się pierwszej wartości 0x456 na magistrali adresowej. Ilość danych wymaganych do zapisu to w tym przypadku w przybliżeniu 10 próbek na zapis oraz dowolna ilość próbek na zapis pomiędzy zapisami do urządzenia. Załóżmy że wymagana pojemność bufora to miliard próbek. Oczywiście nawet jeżeli rozmiar bufora byłby odpowiedni, to przeglądanie takiej ilości danych jest niewygodne. W tym przypadku warto więc ustawić w analizatorze warunek wyzwalania słowem na adres 0x456 dla sygnałów magistrali adresowej a następnie należy parametr "Trigger Counter" ustawić na wartość 16777216. Kolejnym krokiem jest już tylko uruchomienie cyklu pomiarowego. Analizator po zarejestrowaniu 16777216 warunków wyzwolenia (co w tym przypadku jest 16777216 odwołaniami do urządzenia pod adresem 0x456) rozpocznie właściwy pomiar i po jego zakończeniu dostarczy nam informacje o stanie sygnałów przed i po pojawieniu się 16777216 zapisu.
    Poza opóźnieniem pojawienia się właściwego warunku wyzwolenia parametr ten może być również używany do zliczania warunków wyzwalania. Jest to szczególnie przydatne gdy interesuje nas np ilość odwołań pod komórkę pamięci o określonym adresie lub ilość cykli odczytu identyfikowanych przez sygnał np. RD.  Aby użyć tej opcji należy parametr "Trigger Counter" ustawić na wartość dostatecznie dużą. Dopuszczalne wartości to 1..4294967295. Po rozpoczęciu pomiaru bieżący stan licznika widoczny będzie na oknie postępu cyklu pomiarowego.
Etykietowanie

Szukaj