You are hereOkno główne programu

Okno główne programu


   Aplikacja Analizatora Stanów Logicznych zawiera przede wszystkim obszary graficznego przedstawienia otrzymanych w wyniku pomiaru próbek. Aplikacja składa się z kilku podstawowych sekcji których umieszczenie przedstawiono na rysunku

main_form_01.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Pasek Narzędzi. Szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu

 2. Obszar wyświetlania sygnałów. Graficzna reprezentacja konfiguracji sygnałów analizatora

 3. Obszar wyświetlania wartości. Wartość sygnału wskazywana przez aktualnie aktywny kursor. Podczas wykonywania pomiaru w oknie tym dodatkowo wyświetlana jest informacja o stanie wejść pomiarowych analizatora. W programie zaimplementowano kilka trybów wyświetlania: <> decimal_unsigned. Postać dziesiętna bez znaku

  <> decimal_signed. Postać dziesiętna ze znakiem

  <> hexadecimal. Postać heksadecymalna

  <> octal. Postać ósemkowa

  <> binary. Postać binarna. Liczny wypisywane w postaci '0' i '1'

  <> ascii. Postać znakowa. Wyświetlany jest kod ASCII dla liczby. Wartości z poza zakresu <32..126> są zastępowane znakiem specjalnym

 4. Obszar wyświetlania przebiegów. Postać graficzna zdefiniowanych sygnałów. Podstawowe tryby wyświetlania to:

  <> Cyfrowy - słowo. Zbiór pojedynczych bitów połączonych w magistralę wyświetlany w postaci określonej w polu Obszar wyświetlania wartości

  <> Cyfrowy - bitowo. Pojedyncze bity wejściowej magistrali pomiarowej Analizatora Stanów Logicznych

  <> Analogowo - słowo. Zbiór pojedynczych bitów połączonych w magistralę wyświetlany w postaci analogowego przebiegu

 5. Pasek pozycji kursorów. Podstawową funkcją paska jest przesuwanie obszaru wyświetlania w Obszarze wyświetlania przebiegów. Szerokość robocza paska zmienia się w zależności od ilości próbek objętych wyświetlaniem. Istotną cechą paska jest zrzutowana na nim pozycja kursorów dająca jasny obraz bieżącego położenia kursorów względem aktualnie wyświetlanego obszaru

 6. Status kursorów. Pasek zawierający o aktualnym stanie kursorów.
  main_form_02.png
     Znaczenie pól rysunku:

  <> 1. SR. Rozdzielczość pomiarowa. Odstęp czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi próbkami.    UWAGA. Przy zewnętrznym zegarze taktującym pracą Analizatora Stanów Logicznych wartość ta jest wprowadzana ręcznie, przez co może nie odpowiadać rzeczywistej wartości sygnału taktującego pracą urządzenia

  <> 2. Red. Parametry kursora czerwonego. Zawiera wskazywaną próbkę i czas począwszy od próbki zerowej

  <> 3. Blue. Parametry kursora niebieskiego. Zawiera wskazywaną próbkę i czas począwszy od próbki zerowej

  <> 4. dx. Różnica kursorów. Ilość próbek pomiędzy kursorami wraz z okresem czasu i częstotliwością dla danej wartości różnicy

 7. Konsola główna program. Zawiera zakładki konfiguracyjną, konsolę raportu stanu pomiaru, zakładkę komentarza pomiaru i zakładkę reklamy.

Etykietowanie

Szukaj