You are hereMenu - Save as..

Menu - Save as..


   Okno to umożliwia zapisanie do pliku próbek pomiarowych i innych informacji dostępnych w programie

save_as_01.PNG

  Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Sekcja Path and Name. W niej ustawiane są nazwa katalogu i nazwa plików wyjściowych

 2. Path. Folder docelowy. Miejsce gdzie dane zostaną zapisane. Dane w oknie folderu docelowego można uzupełniać bezpośrednio z poziomu klawiatury

 3. Przeszukiwanie systemu w poszukiwaniu katalogu docelowego

 4. Name. Nazwa podstawowa pliku wyjściowego. Wszystkie zapisywane pliki będą składały się z tej nazwy i własnego rozszerzenia lub z tej nazwy, dołączonej daty, czasu i własnego rozszerzenia

 5. Out. Nazwa pliku wyjściowego. W celach kontrolnych, tylko do odczytu, ostateczna postaś nazwy wszystkich plików wyjściowych

 6. Time. Dołączaj datę i czas. Po zaznaczeniu tej opcji do nazwy podstawowej pliku dołączany zostaje łańcuch zawierający bieżącą datę i czas. Dzięki temu podczas zapisów seryjnych nie jest konieczne wprowadzanie nowej nazwy pliku

 7. Sekcja Path and Name. Wybór plików do zapisu. Należy pamiętać, że ze względu na składnie plików Verilog i VHDL, konieczne jest zapisanie również pliku "Samples Binary". W programie zapisane mogą zostać pliki:

  <> Signals Configuration. Lista sygnałów widocznych w oknie głównym programu

  <> Samples Binary. Próbki w formacie binarnym w postaci Little Endian 32 bit

  <> User Memo. Informacja z Memo użytkownika

  <> User Samples. Konfigurowana postać danych w formacie tekstowym

  <> Verilog. Plik opisu sprzętu zawierający listę sygnałów programu

  <> VHDL. Plik opisu sprzętu zawierający listę sygnałów programu. Obecnie nie wspierany

 8. Sekcja User Samples. Wybór formatu zapisu danych dla pliku "User Samples"

 9. List of available signals. Lista sygnałów możliwych do zapisania. Należy kursorem myszy wskazać sygnał lub sygnały do zapisu i dwu-klikiem lub za pomocą przycisków przenieść zaznaczoną sekcję do listy plików do zapisu. Warto wiedzieć, że podczas zaznaczania aktywne są również klawisze "Ctrl" i "Shift". Każdy sygnał może być zapisywany wielokrotnie

 10. Przyciski sterowania wyborem plików do zapisu. W przypadku "Add" i "Rem" należy pamiętać o konieczności zaznaczenia plików do przeniesienia pomiędzy panelami

 11. List of signals. Lista wybranych sygnałów do zapisania. Lista pusta wygeneruje błąd podczas zapisu. Wszystkie sygnały znajdujące się na liście zapisywane są w pliku od lewej do prawej. Sygnały oddzielone są znakiem "Separator"

 12. Format zapisu danych. Możliwe formaty:

  <> HEX. Heksadecymalnie z prefiksem "0x" lub bez

  <> DEC. Decymalnie. Liczba dziesiętna bez znaku

  <> BIN. Binarnie. Każda liczba zamieniana jest na łańcuch składający się z zer i jedynek

  <> ASCII. Każdy zapisywany sygnał zamieniany jest na postać ASCII. W przypadku gdy sygnał ma więcej niż 8 bitów tworzone są dwa lub więcej znaków

 13. Separation. Znak Separacji. Pomiędzy zapisywanymi sygnałami wprowadzany jest znak podziału. Możliwe typy to:

  <> Space

  <> Tabulator

  <> Przecinek

  <> Średnik

  <> Brak separatora. Opcja ta jest przydatna przy zapisie danych w formacie ASCII oraz w przypadku gdy istnieje konieczność zapisania liczby większej niż 32-bitowa

 14. Constant Width. Opcja ta zapewnia, że każdy zapisywany sygnał ma stałą szerokość. Dla przykładu sygnał 24 bitowy zapisywany w formacie heksadecymalnym składa się z 3 znaków. W przypadku gdy zapisujemy przykładową wartość 4E (hex) w celu zachowania stałej szerokości musimy zapisać wartość 04E (hex). Dzięki tej opcji podczas przeglądania pliku wyjściowego wszystkie sygnały znajdują się w kolumnach o niezmiennej szerokości

 15. Include 0x. Opcja dostępna przy zapisie danych w formacie hexadecymalnym. Na początku liczby dołączany zostaje prefiks "0x"

 16. Replace by. Opcja dostępna przy zapisie danych w formacie ASCII. Gdy opcja ta jest zaznaczona wszystkie zapisywane znaki podlegają filtracji w celu wyeliminowania znaków innych niż należących do zakresu danych od 32 do 126 włącznie. Dzięki tej opcji w pliku tekstowym nie pojawiają się znaki inne nią znaki podstawowe. Zamiast nich pojawia się znak którego kod z zakresu 0..255 wpisywany jest przez użytkownika do aktywnego pola edycji

 17. Sekcja Data Range. Zakres próbek do zapisania

 18. Pole obrazujące aktualne położenie kursorów. Dostępny jest również tekstowy opis pozycji każdego z kursorów. Dodatkowo tekstowo przedstawiono ilość próbek do zapisania w przypadku wprowadzenia za pomocą przycisku "Enter" bieżącej pozycji kursorów

 19. Data to Write. Zakres danych do zapisania. Przyjmowany zakres to 0..(Rozmiar bufora urządzenia dla pojedynczego bitu - 1). Dane mogą być wprowadzone w postaci dziesiętnej lub heksadecymalnej poprzedzonej wówczas prefiksem "0x"

 20. Data Size. Ilość próbek do zapisania. Pole tylko do odczytu

 21. Progress. Pasek postępu zapisu. Po uruchomieniu domyślna wartość to 0. Po wykonaniu poprawnego zapisu pasek przetrzymuje wartość 100% lub wartość inną w przypadku niepowodzenia operacji zapisu

 22. Sav. Rozpoczyna zapis danych

 23. Ok. Zamyka okno bez zapisu danych jednak z zapamiętaniem wprowadzonych zmian

Uwagi

 • Wygenerowany błąd podczas zapisu nie wymaga przerwania zapisywania danych. W wielu przypadkach wystarczy tylko przed wciśnięciem przycisku "Ponów" wprowadzić wymagane dane
 • Przy zapisie dużej ilości danych, w celu maksymalnego skrócenia czasu zapisu, okno może nie być odświeżane

Etykietowanie

Szukaj